Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

TÁJÉKOZTATÓ

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2012.(XII.20.) rendelete

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

(2012. december 20. - 2013. január 20. között nyújtható be a kérelem)

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM. rendelet 2. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

 

1. § Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos kérelmek elbírálását a Szociális Bizottságra ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.

 

2. §  (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

(2) E rendelet alkalmazásában:

 

a)     Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,

 

b)   a jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni.

 

c) lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,

 

d) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.

 

e) Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közössége, függetlenül ezenszemélyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik

 

3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Mándok város bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

 

(3) Mándoki lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

 

4. §  (1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén,   az:

 

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint a  Polgármesteri hivatalban benyújtotta,

 

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150  %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén ennek 30%-kal emelt összegét, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

 

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

(2) Azonos feltételek fennállása esetén előnyt élvez az a rászoruló, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult, feltéve, hogy annak összege az 5000 Ft-ot nem haladja meg.

(3) A kérelem elbírálása során a szociális bizottság különleges méltányosságot gyakorolhat, ha a családban súlyos beteg van, vagy a család rendkívüli élethelyzetbe került.

5. § A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 250 m3 nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.

 

6. §  Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet benyújtani   2012. december 20.  és 2013. január 20. között lehet.

 

7.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

 

 

8.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 14 000 Ft + ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2012. március 31-én hatályát veszti.

 

 

Pekó László sk.                            Galambos Péterné sk.

Polgármester                                jegyző


 

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez