Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Vízmérő állás jelentés

 

Tisztelt Felhasználók!

 

A rendkívüli hideg időjárás miatt, azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Felhasználóinkhoz, hogy segítsék a most soron következő januári

leolvasási munkánkat azzal, hogy az aktuális vízmérő állást 2017.01.20-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelentsék be:

•          Call Center: 06 40/180-124

•          személyesen az ügyfélszolgálaton

•          helyi vízóra leolvasó szakemberünknél

•          TRV Zrt. honlapján

Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük!

 

TRV Zrt.

 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

Pályázat

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet a

Mándoki Térségi Szociális Központ

Intézményvezetői (magasabb vezető)

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2017. február 15. napjától 2022. február 14. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Mándoki Térségi Szociális Központ

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4644 Mándok, Petőfi út 23. és a társuláshoz tartozó települések közigazgatási területe.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményalapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú feladat ellátásért; irányítja és összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§.(2) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés.

-          A 15/1998.(IV.30.) NM.rendelet 2. számú melléklete szerint előírt szakirányú képzettség, vagy az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakirányú képzettség,

-          legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§.(3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          Szociális szakvizsga

-          Felhasználói szintű számítógépes ismeret,

-          Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete

-          Vezetői gyakorlat

-          Az intézmény ellátási helyén lakóhellyel rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. Részletes szakmai önéletrajz,
 2. Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 3. Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20.§.(4), (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
 5. Szakmai, vezetői gyakorlatról szóló eredeti igazolás,
 6. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
 • a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15.§.(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról,
 • hogy nem áll fenn vele szemben a 2007.évi CLII. törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok,          
 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását,
 • amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő két éven belüli megszerzését,
 • kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betöltésének várható időpontja

A munkakör legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje

A Kormányzati Személyügyi Igazgatási Feladatokat Ellátós Szerv internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Pekó László a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke nyújt a 45/435-002 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Elnökéhez lehet benyújtani, személyesen: 4644 Mándok, Ady Endre út 1, vagy postai úton 4625 Záhony, Ady Endre út 35. címre egy példányban. A borítékon fel kell tüntetni: „Mándoki Térségi Szociális Központ intézményvezetői pályázat”

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A pályázat elbírálásáról a szakmai bizottság véleményezési eljárását követően, a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt, a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül.

A Társulási Tanács a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2017. február 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje

-          Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldala

-          A Társulásban részt vevő önkormányzatok honlapja: Záhony, Mándok, Tuzsér, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Eperjeske, Komoró, Tiszamogyorós, Zsurk, Benk, Győröcske.

 

Mándokon tervezett naperőmű megvalósításának előzetes vizsgálata

Mándokon tervezett naperőmű megvalósításának előzetes vizsgálata

 

Bővebben...
 

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez